Procedury bezpieczeństwa

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA obowiązująca w GZSP nr 4 w Więckach
Podstawa prawna: − rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.
z 2020 poz. 493 ze zm.), − wytyczne dla przedszkoli i szkół opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom na terenie GZSP nr 4 w Więckach w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19.
Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu GZSP nr 4 w Więckach podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z dziećmi/uczniami w przedszkolu/szkole od momentu przyprowadzenia do przedszkola / przybycia uczniów do szkoły do chwili odbioru dzieci z przedszkola przez rodziców / rozejścia się uczniów do domów po lekcjach .
Uczestnicy postępowania, zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, personel obsługi GZSP nr 4 w Więckach, personel pomocniczy .

Czytaj dalej…

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu GZSP nr4 w Więckach

Czytaj dalej…